+420 730 897 187 prohevea@prohevea.cz

Tvoříme spolu budoucnost

Nabízené služby

Prostřednictvím týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků, nabízíme komplexní služby v oblasti projekce, resp. projektové činnosti ve výstavbě. To vše jak u průmyslových, občanských a veřejných staveb. V části průmyslových staveb se specializujeme na gumárenský a chemický průmysl s jehož problematikou máme mnohaleté zkušenosti.
Bohaté zkušenosti a profesionální přístup našich odborníků pro Vás zajistí vypracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně předprojektové přípravy a inženýrských služeb, které jsou základem pro další kroky vedoucí k úspěšné realizaci Vašich investic

Předprojektová příprava

Společnost PROHEVEA s.r.o. nabízí svým zákazníkům individuální přístup pře řešení komplexní a profesionální služby v oblasti projekce.
Z hlediska požadavků investora a pohledu projekce je jedním z prvních kroků, předcházejících samotnému zpracování projektové dokumentace, zajištění vstupních podkladů, a příprava stavby.

Jedná se o několik základních kroků, které představují podklad pro další postup v oblasti projekce, a následnou realizaci plánované investiční výstavby.

Projektová dokumentace pro územní řízení

  • Po předání a odsouhlasení vstupních podkladů k přípravě budoucí stavby, přichází na řadu zpracování dokumentace k územnímu řízení.
  • Jako součást nabízených služeb zajišťuje naše společnost svým klientům komplexní podporu při vyřízení všech potřebných povolení tj. schválení dokumentace pro územní rozhodnutí.
  • Dokumentace musí zahrnovat nejen řadu potřebných údajů, ale také urbanistické začlenění stavby do území, její architektonické a hmotné řešení, vzhled, půdorysné uspořádání a mnoho dalších náležitostí, které jsme ve spolupráci s našimi inženýry schopní zabezpečit.

Projektová dokumentace pro stavební povolení

  • Projektová dokumentace pro stavební povolení, resp. jeho získání, je dokumentací velice obsáhlou. Musí obsahovat průvodní zprávu s údaji, souhrnnou technickou zprávu, protokol určení vnějších vlivů, zastavovací plán, vytyčovací výkresy, stavební výkresy, statické posouzení stavby, návrh úprav exteriéru a také projekt organizace výstavby.
  • Společnost PROHEVEA s.r.o. je schopná, díky týmu kvalifikovaných a zkušených pracovníků, zabezpečit komplexní a kvalitní zpracování projektové dokumentace, nevyhnutelné k získání stavebního povolení, včetně jejího projednání s příslušnými orgány.
h

Projektová dokumentace pro provádění stavby

  • Aby bylo možné přistoupit k realizaci stavby, je nutné, aby byla kromě zabezpečení vstupních podkladů, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavebního povolení, dopracovaná také projektová dokumentace pro provádění stavby. Výsledkem je propracování projektu do úrovně jednoznačně určující požadavky jak na kvalitu, tak na požadované vlastnosti stavby.
  • V průběhu realizace stavby jsme schopni zabezpečit také dozor projektanta, čili autorský dozor, ve smluvně dohodnutém rozsahu.

Inženýrské činnosti a služby

  • Společnost nabízí inženýrské služby při výstavbě v celém rozsahu činností, čímž je zabezpečená stavebně-legislativní i realizační příprava staveb. A to jak v průběhu jejich realizace, tak po jejich dokončení a uvedení do provozu.

Naše společnost je schopna pro zákazníka zajistit inženýrskou a autorskou činnost dle jeho přání a požadavků v celém nebo dohodnutém dílčím rozsahu.

Průkaz energetické náročnosti staveb

Společnost PROHEVEA s.r.o. nabízí vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov v souladu se zákonem č.406/2000Sb o hospodaření energií a jeho změnou č.318/2012Sb a v souladu s Vyhláškou č.78/2013Sb. o energetické náročnosti budov. Taktéž Vám doporučíme další opatření ke snížení energetické náročnosti Vaší budovy.

Spojte síly s námi

Společně k úspěchu

Jsme projekční kancelář zabývající se nejen projekcí, ale také konzultací, poradenstvím a inženýrskou činností pro vyřízení všech potřebných povolení, k úspěšné realizaci záměru.

Kvalitní vyřešení stavebních záměrů Vám garantuje tým kvalifikovaných odborníků a autorizovaných inženýrů, kteří disponují znalostmi a prověřenými dovednostmi.

nabízíme komplexní služby

PROHEVEA s.r.o.

Jateční 169, Prštné, 760 01 Zlín

e-mail: prohevea@prohevea.cz

tel.: +420 730 897 187

4 + 7 =